Personlig pleje

Helsingør Kommune ønsker at støtte borgerens mulighed for at forblive selvhjulpen og bevare færdigheder og derigennem varetage ansvaret for eget liv.

Hvem kan få støtte til personlig pleje?

Du kan få personlig pleje, hvis:

  • Du har en varig eller midlertidig nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne.
  • Du kan ikke selv udføre opgaverne.

Søg personlig støtte

Hvis du har brug for hjælp til personlige forhold eller pleje, kan du læse mere om kriterierne i Helsingør Kommunes kvalitetsstandard ”Sundhed og Omsorg i hverdagen”

Du vil som hovedregel få mundtligt svar på din ansøgning om personlig pleje ved visitationsbesøget. Når du søger om hjælp til personlig pleje, modtager du en skriftlig afgørelse enten i form af en bevilling eller et afslag.

Personlig pleje er et tilbud til alle borgere i Helsingør Kommune ifølge Lov om Social Service.

Læs Servicefolder for visiteret hjemmehjælp

Du kan få personlig støtte og pleje inden for en hverdag efter, at beslutningen om at give dig hjælpen er gennemført.

Personlig pleje består fx af støtte til:

  • Personlig hygiejne, fx bad.
  • Mad og drikke.
  • Toiletbesøg. 
  • Forflytning.

Støtten tager udgangspunkt i din funktionsevne og dine individuelle behov for hjælp til personlig pleje. 

Du skal deltage så aktivt, det er muligt, og selv udføre de opgaver, du er i stand til for, at du kan vedligeholde dine personlige færdigheder.

Visitator vurderer sammen med dig om hverdagsrehabilitering vil gavne dig.

Læs om hverdagsrehabilitering

Arbejdsmiljø

Når hjemmeplejens medarbejder hjælper dig med personlig pleje, er det nødvendigt, at dit hjem godkendes som arbejdsplads i henhold til Arbejdsmiljøloven. Det betyder, at hjælpen skal udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt for medarbejderne.

Indretningen i din bolig

Det er vigtigt, at der er god plads til at hjælpe dig med den personlige pleje. Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at flytte om på - eller helt fjerne - nogle af dine møbler. Hvis du og medarbejderen ikke kan finde den fornødne plads, kan det være, at hjælpen må gives i et andet rum. Din hjælper eller hjemmeplejens forflytningsvejleder kan yde rådgivning i forhold til en hensigtsmæssig indretning.

Hjælpemidler som arbejdsredskaber

For at sikre medarbejderens arbejdsmiljø, kan der blive brug for særlige  hjælpemidler fx en elektrisk plejeseng, en toiletstol eller
et glidestykke til sengen. 

Helsingør Kommune udlåner gratis de forskellige hjælpemidler, der er nødvendige for, at medarbejderen kan hjælpe dig med den personlige pleje.

Hvis du har brug for hjælpemidler på hjul fx en lift, er det vigtig, at hjulene kan køre uhindret over gulvet. Derfor kan det være nødvendigt at fjerne gulvtæpper og løse ledninger samt at lægge dørtrinsplader eller gummilister ved evt. dørtrin.

Pleje i sengen

Hvis du har behov for hjælp til personlig pleje i sengen, er der brug for en elektrisk plejeseng og et godt arbejdslys. Der skal være mindst 95 cm. fri plads på hver side af sengen og mindst 50 cm. ved fodenden. Hvis der benyttes gulvlift i forbindelse med pleje i sengen, kræves der mindst 2 x 2 meter fri plads ved forflytningen. Se evt. Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder, der beskriver kommunens serviceniveau i forhold til personlig pleje.

Du kan klage over afgørelsen ved at kontakte Forebyggelse og Visitation senest fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Forebyggelse og Visitation vil efter en revurdering sende klagen til behandling i Ankestyrelsen, hvis du ikke får medhold.

Forebyggelse og Visitation

Birkedalsvej 35A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39

Telefontider

Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og 13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00